Ekonomiye ilgilendiren düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’te (2)

Düzem Korumalı Yatırım uygulamasının süresi 31 Ara 2023’e büyüklüğünde uzatılacak.

TBMM Başkanlığına verilen Dirimsel Vergisi Kanunu ile Ara Sıra Kanun ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Uymazlık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’hangi bakarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tıpkı banka ya dahi vezneci grubu için neşelilik konuları bazında sınırlama yahut kısıtlamalar anlatmak vasıtasıyla ruh izni vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin emniyetli ve okunabilen tıpkısı şekilde sürdürülmesinde kebir yeri kâin bakım sağlayıcıların uymaları gereken usul ve esasları tayin yetkisi Bankacılık Aranjman ve Bakı Kuruluna veriliyor.

En bir iki beş banka evet üstelik finansal yapı eliyle kurulacak şirketlerin bağımlı olacağı asıllar ve esasları belirleme yetkisi de Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurulunda olacak.

Yatırım bankaları, ortaklık fonu kabulü, finansal kiralama işlemleri; paydaşlık bankaları, yatırım kabulü; kalkınma ve yatırım bankaları ise yatırım kabulü ve paydaşlık fonu kabulü kabilinden faaliyetlerde bulunmaları ve Bankacılık Aranjman ve Denetim Kurulu vasıtasıyla getirilen zindelik sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, tıpkısı milyon Türk lirasından beş altı olmamak ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından birkaç olmamak üzere, söz konusu hacir ve sınırlamalara aykırılık teşekkül fail tutarın yüzdelik yüzüne büyüklüğünde yönetimsel yaptırım uygulanacak.

Toplumsal Düzenlilik Kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda satışı bile karışma almak için herhangi bir çeşit satışı ve farklı hareket ve işlemlerin yürütülmesine ilişik usul ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde üniversite esenlik hizmeti sunucuları yoluyla verilecek afiyet hizmetlerinin seyrindeki süregelen müphemiyet dolayısıyla 2022 yılı hep tahakkuk tutarlarının, 2021 yılı verilerine bakarak belirlenen 2022 yılı maktu kıymet inikat tutarlarına göre bağan olması bekleniyor.

Bu nedenle teklif, 2022 yılında kabala fiyat üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış amme darülfünun keyif hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumuna 31 Fasıla 2022’ye kadar bu geçim kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam gerçekleşme tutarının götürü eşit kavil tutarından düşük olması yerinde, aradaki farkın terkin edilmesini öngörüyor. Terkin edilen hacim, Say ve Içtimai Asayiş Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Sermaye azaltımında vergileme düzenleniyor

Teklifle, sermayesi, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni yahut nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne büyüklüğünde tutarda azalacağı ve azaltıma bahis edilen bu unsurlar üzerinden elbette vergileme yapılacağı hususunun netleştirilmesi amaçlanıyor.

Sermayeye aktarılan muhtelif kaynakları, aktarıldığı tarihten itibaren beş yıl süresince resülmal azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin böylelikle resülmal azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen başka unsurların hep sermayeye oranlanması aracılığıyla azaltıma laf edilen tutar içindeki anamal unsurları tayin edilerek vergilendirme yapılacak.

Beş yıldan önce resülmal azaltımı işleyen kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye arttırma dışında başka ayrımsız hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut anamal hesabından eksantrik hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kar dağıtımına merbut kazanç kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, henüz sonra elden kar dağıtımına tutkun tevkifata bağımlı hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve ayni sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan resülmal azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının ilkokul almanak süreyi aşması, bazılarının ise aşmaması durumunda ise bahis konusu kaynaklardan öncelikli kendisine sermayeye arttırma edilme tarihi ilkokul yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek.

Böylelikle sermayeye arttırma olunan kaynakların arz beş altı ilkokul yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin temiz kaynaklarının cıvıl cıvıl kalması isteklendirme edilecek.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması yerinde, azaltıma bahis edilen resülmal unsurları bile anamal azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında tayin edilecek. Ancak bu tutarlar üzerinden kar dağıtımı yahut asıl merkeze dökme tutar kapsamında kazanç kesintisi yapılmayacak.

Kırat Korumalı Mevduat uygulaması 31 Meyan 2023’e büyüklüğünde uzatılıyor

2022 yılı sonuna büyüklüğünde ecnebi paraların ve zer hesabı bakiyelerinin Türk lirası yatırım ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları ayrıklık kapsamına alınıyor.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi müstelzim yabancı paraların ve zer hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında inkılap fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son zaman 31 Meyan 2023 namına belirlenecek.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Ara 2023 tarihine kadar her bir eğreti rüşvet veya almanak hesap dönemleri sonu bakımından kurumların bilançolarında yer kayran ecnebi nukut için değişik yahut birlikte uygulatma üzerine mezuniyet veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait amal, izleme ve eş güdüm başkanlıklarınca yapılacak

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ilişik aksiyon ve işlemler, Kaynak ve Maliye Bakanlığının dışarılık teşkilatı olan defterdarlıklar hesabına envestisman izlem ve eş güdüm başkanlıkları vasıtasıyla hesabına getirilecek.

Satışı yapılarak arıtma edilen habersizce akaryakıtın bedeli, ilgili toprak hususi idaresinin veya yatırım strateji ve koordinasyon başkanlığının bütçesine dirimsel kaydedilecek.

Numune analiz sonuçları maharet düzenlemelere akla yatkın sıfır ve yeryüzü mail rafinericiye satılan gizliden gizliye akaryakıtın satış fiyatı birlikte ilgilendiren mülk özel idaresinin veya envestisman strateji ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir kendisine kaydedilecek.

Kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihte defterdarlıkların veya Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği el müdürlüklerinin mülkiyetinde kâin ve habersizce akaryakıtın tasfiyesi için makbul her tür yapı, antrepo, miftah ve materyal ile sair cemi beceri teçhizat tek işleme lüzum kalmaksızın sunu geç üç ay zarfında bulunduğu yerdeki envestisman izleme ve koordinasyon başkanlığına devredilecek.

Söz konusu edvar gerçekleşene kadar akaryakıt tasfiyesi için zaruri işlemler ait defterdarlık yahut belde, kentçilik ve abuhava değişikliği toprak müdürlüklerince yürütülmeye bitmeme edilecek.

Borçlarını 1 Haziran 2023’e büyüklüğünde ödeyenlerin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak

Karşılıksız sâdır sıkıntı protesto edilmiş, burhan, cesaret kartı ve ayrıksı cesaret borçlarını bir zamanlar ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Riziko Merkezine bildirilen kişilerin ve emniyet müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilgilendiren damarı bozuk kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların resülmal veya taksit ifa tarihi 1 Ekim 2022’den geçmiş olacak.

Kredi kuruluşları ve mali kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması yahut kullanılmamış emniyet kullandırması, bu kuruluşlara türel ve cezai güçlük doğurmayacak.

İçme sularının Keyif Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan temas çeşit taharri ve analiz bedellerinden devlet özel idarelerince 30 Ilkgüz 2022’ye büyüklüğünde ödenmemiş olan takanak tutarları ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için küşade davalarda değişmeyen verilmesine vadi olmadığına, yürütme takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Değişmeyen verilmesine saha olmadığına veya takibin iptaline değişmeyen sunulan hallerde yapılan masraflar yakınlar üstünde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmolunmayacak.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri dünyalık yahut hizmetleri realizasyon eden satıcılarla başlangıçta mukayyet şekilde yapmaları mecburi olan sözleşmeleri, engin iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli kendisine bile yapılabilecek.

(Sürecek)

Share: