Ekonomiye ilgili tensikat içeren kanun teklifi Meclis’te (4)

Kovid-19 salgınının yayılmasını çelmek için 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen fakat ilgilisine manifesto edilmemiş yönetsel para cezaları tebliğ edilmeyecek.

AK Öğür milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Dirimlik Vergisi Kanunu ile Ara Sıra Yasa ve Kanun Mesabesinde Kararnamelerde Mübayenet Yapılmasına Dair Yasa Teklifi??????? ile Amme Gözetimi, Saymanlık ve Teftiş Standartları Kurulunun görev ve yetkileri düzenleniyor.

Buna göre Kurul, mevzuata aykırılıkları belirleme edilen bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler, vukuf sistemleri ve sürdürülebilirlik denetimi yapanlar karşı idari müeyyide kararı verebilecek, bağımsız milletvekili denetime bağımlı işletmelerin finansal tablolarının ölçün ve düzenlemelere uyumunun gözetimini yapabilecek.

Asamble, arsıulusal standartlarla ağır ezgi olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarını sınırlamak ve yorumlamak, gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve sektörler itibariyle ayrımlı düzenlemeler fethetmek, bu konularda teftiş yapacakları yetkilendirmek ve gözetime tabi tutmakla memur olacak.

Bağımsız denetim kapsamındaki işletmelerden vukuf sistemleri denetimine bağımlı olacakları belirleyecek olan Asamble, bu denetimin uluslararası standartlara makul yerine yürütülmesini teminen aranjman, yetkilendirme ve gözaltı yapabilecek.

Teklifle Saymanlık ve Denetleme Standartları Kurumunca tetkik yapılacak teftiş kuruluşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak sürenin hesaplanmasında uygulamada karşılaşılan karışıklıkların giderilmesi de amaçlanıyor. Buna göre izleyen incelemelerde süre geçmiş incelemeye ilgilendiren Kurul kararını takip eden takvim yılından itibaren baştan başlayacak.

Kurumca yapılan araştırmalar sonucunda müstakil denetleme kuruluşları, özgür denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik denetimi yapanlar karşı uyarı, ikaz, faaliyetin kısıtlanması, hareketlilik izninin askıya alınması ve iptali dahil oluşmak üzere makul yaptırımlar uygulanabilecek. Hayatiyet izninin iptali havadan aut tevessül etmek amacıyla, yönetsel müeyyide uygulanmasına değişmeyen sunulan durumlarda aykırılığı gerçekleştirenlere daim terbiye yükümlülüğüne arttırma eğitim yükümlülüğü getirilebilecek.

Takip tutarı 2 bin lira ve altına sakıt alacaklar

İşverenler aracılığıyla çalışanlara hayatiyet, gaz ve değişik istinas giderlerine düşmek amacıyla 30 Haziran 2023 tarihine büyüklüğünde ilave adına yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel kazanca karışma edilmeyecek ve bu hacim üzerinden dirimlik vergisi hesaplanmayacak.

Teklifle, kalıntı takip tutarı 2 bin teklik ve altına sakıt icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takibi başlatılmış mevcut, borçlusu gerçek kişi olan ve beher yürütme dosyası bakımından anne matlup ve ferileri karışma icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üstünde izlem başlamış olmakla alay malay 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada mamul tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla banal algı kapsamına alınacak.

Böylece sıradan matlup namına tanımlanan alacaklarından feragat fail mükelleflere, bu alacaklarını Kazanç Asıllar Kanunu hükümlerine göre değersiz algı akseptans ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na göre Hazne payı ödemekle işyar GSM operatörleri ve izinli özge işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri hacim zarfında Hazine payı hesaplanmasını gerektirir matlup bulunması halinde, yürütme dosyasındaki izlem tutarının yüzdelik 18’i, ödemeleri gereken Hazne paylarından mahsup edilmek kanalıyla iadeli edilecek.

İcra takiplerinin sonlandırılmasını özendirmek üzere icra takibinden gerileme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında canlılık gösteren sağlık idare şirketlerince, vezneci ve özge mali alım ve kuruluşlardan 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla zaman ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara izlem bakiyesi 2 bin 500 liralık ve altında kâin bireysel nitelikli değme tip itimat sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; artan resülmal, getiri, gider, vekalet ücretleri ve bir alacaklarının takibinden feragat edilmesi gibi, Hazne ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Artırım Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan dirlik hile şirketi vasıtasıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek miktar aynı gerçeklik kişinin cemi erinç idare şirketlerine olan takanak toplamı dikkate alınarak belirleme edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar dolayısıyla borçlu vasıtasıyla, dirlik dalavere şirketlerinden yahut Hazne ve Maliye Bakanlığından vekalet ücreti, entelekt gideri ve ayrımsız üste bire bir doğruluk ve matlup talebinde bulunulamayacak. Tazammun giren alacaklara kıymet maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraları huzur hile şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna reddetme edilecek.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek üzere 11 Mart 2020 tarihinden itibaren sunulan ve ilgilisine bildiri edilmemiş olan yönetimsel para cezaları tebliğ edilmeyecek. Bildiri edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu maddenin meriyet tarihinden önceki işlenen bahis konusu kabahatler üzere idari nakdî ceza verilmeyecek, tahsil edilmiş olan idari mülk cezaları ise iadeli edilmeyecek.

(Bitti)

Share: